Chuyên mục
Hệ Cao đẳng liên thông
Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

  • Khóa học mẫu hướng dẫn sử dụng các bước cơ bản để tạo và quản lý khóa học trực tuyến
  • NetopSchool là phần mềm cho phép giáo viên có thể sử dụng máy vi tính của mình để hướng dẫn, kiểm soát và trợ giúp học viên.
  • Tài liệu nhằm cung cấp cho giáo viên các kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử bằng chương trình eXe
  • Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản trong Moodle.